Σύνταξη

Εκδότης:
Contentation sp. z o.o.
al. Piastów 22
71-064 Szczecin
email: [email protected]

Σύνταξη:

ul. Puławska 228/22
02-670 Warszawa
editors@